Wednesday night prayer & meditation


God speaks to those who take time to listen
Prayer & Meditation